ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ (ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА) НА „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ

 

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви за начало на процедура по публично предлагане на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени,  поименни, безналични  акции,  всяка  с  номинална и  емисионна стойност  1  (един)  лев от първончалното увеличение на капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, ЕИК 206141426, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Оборище“No 5.

Предлаганите акции се издават на основание решение на Учредителното събрание на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ от 09.06.2020 г. за първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лева на 1 500 000 лв.

Можете да се запознаете с Проспекта за първично публично предлагане на акциите, одобрен с Решение на КФН No 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г., както и със съобщението за началото, реда и условията за извършване на публичното предлагане, в секция „Документи“ на тази страница.

 

График на предлагането

Дата на публикуване на Проспекта

22 април  2021 г.

Дата на публикуване на съобщението за предлагането

22 април 2021 г.

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите акции

 5 май 2021 г.

 

Последен ден на търговията с права на БФБ

20 май 2021 г.

 

Последен ден на записването на нови акции от лицата закупили права

14 юни 2021 г.

 

Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции

14 юни 2021 г.

 

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала  в Търговския регистър

  21 юни 2021 г.*

 

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар

   28 юни 2021 г. *

 

Начало на търговията с новите акции на БФБ

  5 юли 2021 г. *

 

 

* Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.

Документи

 

СЪОБЩЕНИЕ за успешно приключило първичното публично предлагане на акции във връзка със задължителното първоначално увеличаване на капитала на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ.

 

Основна информация

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ

Заявка за записване на акции

 

Проспект

Резюме - въведение към Проспект за публично предлагане

Регистрационен документ - част I от Проспекта

Документ за предлаганите ценни книжа - част II от Проспекта

 

Инструкции към ИП

Инструкции към ИП

Обобщена заявка за подаване към ИП Карол АД

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg