Реална сметка за търговия с акции на БФБ

За да се възползвате от предимствата, които ви предоставя платформата за онлайн търговия с акции на БФБ – Karoll Broker,  е необходимо да имате сключен договор с инвестиционен посредник Карол за откриване на реална сметка за онлайн търговия с акции на БФБ с платформата Karoll Broker. След сключването на договор и захранване на сметката с изискуемия минимум*, на указания от вас e-mail се изпраща сертификат за достъп до софтуера. Сертификатът е с валидност 10 години и неговото издаване е напълно безплатно.

С така издадения ви сертификат и сключен договор за реална сметка получавате и безплатен достъп до вашия собствен виртуален офис - персонална клиентска част за акаунт мениджмънт, в който можете да намерите информация за вашите сделки, парични преводи, получени права и дивиденти, както и друга полезна информация, необходима за автоматичното водене на вашите финансови транзакции.

*Изискуем минимум от 100 BGN за първоначално захранване на сметка за търговия Карол Брокер

Договор за реална сметка

Договор за реална сметка чрез платформата за търговия с акции на БФБ Karoll Broker можете да сключите във всеки един от нашите офиси. Ако във вашия град няма офис на инвестиционен посредник Карол, или нямате възможност да ни посетите, ИП „Карол“ АД предлага следните дистанционни методи:

  • чрез форма за заявка на уебсайта на ИП „Карол“ АД. Този метод е приложим само за откриване на сметка за електронна платформа за търговия с финансови инструменти в ИП „Карол“ АД;
  • чрез размяна на необходимите документи по имейл адрес, подписани с квалифициран електронен подпис, издаден на Ваше име по реда, предвиден в Закона за електронния документ и електронния подпис;
  • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, положен върху договора, съпътстващите го приложения, декларации и идентификационни документи;
  • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител  с представяне на удостоверителен документ в оригинал и не по-стар от 6 месеца, издаден от банка, в уверение на това, че сте титуляр на валидна банкова сметка в тази банка;

 

Полезни връзки

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg