Форма за заявка за реална сметка

Попълнете регистрационната форма

Имена по документ за самоличност

Постоянен адрес по документ за самоличност

Дата и място на раждане

Добавете друго гражданство

юрисдикция

Добавете юрисдикция

Ако имате данъчен идентификационен номер, посочете го в това поле.

Декларирам, че аз в качеството ми на физическо лице не заемам, не съм заемал някоя от посочените по-долу длъжности, както и че не съм свързано лице с някое от изброените по-долу лица (посочете за всяка възможност по отделно, само ако сте заемали подобна длъжност или сте свързано лице):

Да Не

Данни за контакт

Валута на сметката

Документи за идентификация

декларирам, че:

Правни документи

Желая да сключа договора, приложен по–долу, запознат съм със съдържанието, съгласявам се и приемам следните документи

ИП „Карол“ АД е инвестиционен посредник, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисия за финансов надзор, вписан в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, Столична община, р-н “Възраждане”, бул. “Христо Ботев” № 57;

ИП „Карол“ АД е администратор на лични данни, вписан под № 26479 в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ на Комисията за защита на личните данни;

Нищо от съдържащото се на тази интернет страница не е насочено към и няма за цел да представлява какъвто и да е инвестиционен съвет, препоръка или инвестиционна консултация от страна на ИП „Карол“ АД относно каквито и да е финансови инструменти или инвестиционни стратегии, както и не представлява и не следва да се счита като каквато и да е покана или друга форма на публично или директно насочено към конкретен клиент предложение за сключване на каквато и да е сделка с предмет финансови инструменти;