РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ ОТ ИП „КАРОЛ“ АД

 

Редът за разглеждане на жалби от ИП „Карол“ АД е уреден в правилата за Правила за организацията и правомощията на отдел „Правен, Нормативно Съответствие и Вътрешен одит“ На "Карол" АД.

Всеки клиент или потенциален клиент може да подаде жалба, чрез електронно съобщение или по пощата на следните адреси:

Е-mail: ip@karoll.bg

Адрес: София, ул „Златовръх“ 1, „Карол “ АД на вниманието на отдел „Правен, Нормативно съответствие и Вътрешен одит“

 

Отдел „Правен, Нормативно съответствие и Вътрешен одит“ (ОПНСВО) отговаря за разглеждането на жалбите в ИП, постъпили от клиенти или потенциални клиенти на дружеството.

 

Ред за разглеждане на жалби от ОПНСВО:

  • завежда жалбите в специален дневник и регистрира от кого, срещу кого, за какво и с каква претенция е постъпила жалбата;
  • извършва се проверка за основателността на постъпилите жалби като проверява фактите обективно и всестранно, и при необходимост взема писмени обяснения от служители на ИП, съответни трети лица и лица работещи по договор, като има право да иска допълнителна информация и разяснения и от жалбоподателя;
  • ако е възможно, предприема действия за отстраняване на несъответствието или допуснатата техническа грешка;
  • предлага на ръководството на инвестиционния посредник налагане на трудови санкции по КТ или други съобразно приложимото право в отношенията.
  • Контролира изготвянето на отговор на жалбата и контролира изпращането му до жалбоподателя.
  • Когато разглежда жалба, инвестиционният посредник поддържа връзка с клиентите или потенциалните клиенти ясно, на обикновен език, който е лесноразбираем, и отговаря на жалбата без неоснователно забавяне.
  • Инвестиционният посредник съобщава на клиентите или потенциалните клиенти своето становище по жалбата и уведомява клиентите или потенциалните клиенти за наличните възможности, включително за това, че могат да отнесат жалбата до структура за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Закона за защита на потребителите, или че клиентът може да заведе граждански иск.
  • Инвестиционният посредник е длъжен да уведомява КФН в законоустановените срокове за постъпилите жалби и резултатите от тяхното разглеждане, съгласно изискванията, установени от КФН.
  • ОПНСВО анализира данните от жалби и тяхното разглеждане, за да гарантира установяването и отстраняването на евентуални рискове или проблеми в бъдеще.

Подаването на жалба от клиенти и/или потенциални клиенти на инвестиционния посредник е БЕЗПЛАТНО.

 

Клиентите на ИП, които са потребители, имат право да подават жалби пред Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори. Секторната комисия е орган за алтернативно решаване на потребителски спорове като ги разглежда съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и процедурните си правила. Адресът на Секторната помирителна комисия е :гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А,телефон 02/9330 590, интернет страница www.kzp.bg, е-mail: adr.finmarkets@kzp.bg

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg